Jaarverslag 2015

Groep_0_TOTAAL_HAP_RAV.jpg
Groep_4_HAP_RAV.jpg
Individueel_5HAP_RAV.jpg
Individueel_8HAP_RAV.jpg
Groep_0_TOTAAL_HAP_RAV.jpg
Groep_4_HAP_RAV.jpg
Individueel_5HAP_RAV.jpg
Individueel_8HAP_RAV.jpg

02 Samenwerkingsverbanden 2015

RAV IJSSELLAND EN AMBULANCE OOST VERDER ALS GOEDE BUREN

Een aantal jaren is geprobeerd om de samenwerking tussen RAV IJsselland en Ambulance Oost te formaliseren. Gedacht werd aan ofwel een fusie ofwel een lichtere vorm van samenwerking. Door allerlei oorzaken is het proces gaandeweg verschoven van inhoudelijke argumenten naar een juridisch geschil over de toepassing van de Wet op ondernemingsraden. Ondanks alle pogingen om tot oplossingen te komen, is eind 2015 uiteindelijk besloten de samenwerking volledig te beëindigen. RAV IJsselland en Ambulance Oost gaan als goede buren verder en blijven dezelfde directie houden.

 


36 IDEEËN OVER DE TOEKOMST VAN AMBULANCEZORG


In het jaar 2015 hebben de zeven partners in Axira een verkenning gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de ambulancezorg in een veranderende omgeving. Die verkenning leidde tot een opbrengst van 36 ideeën, samengebracht in een animatie.

Alle ideeën tezamen vormen een toekomstvisie waarover de Axira-partners binnen de eigen organisatie de dialoog kunnen aangaan met medewerkers, zorg(keten)partners en met landelijke partijen.

 

REGIONALE SAMENWERKING VOOR BETERE PATIËNTENZORG

Ook in 2015 werkte RAV IJsselland intensief samen met partners in de regio om de (acute) zorg voor patiënten te verbeteren. Steeds meer initiatieven leiden tot een snellere en betere behandeling van patiënten met een acute aandoening. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is hierbij een belangrijk platform waar alle zorgpartijen elkaar treffen, afspraken maken en kijken naar de toekomst
klik hier voor het jaarverslag van Netwerk Acute Zorg.

Ketenafspraken met huisartsen
In de keten van zorg, waar de meldkamer en rijdienst onderdeel van uitmaken, zijn de overdrachtsmomenten de meest kwetsbare schakels. Om deze overdrachten zo goed mogelijk te borgen, is er om te beginnen in de MON-regio een convenant afgesloten tussen de ambulancediensten en de huisartsenposten. Er is ruim een jaar gewerkt aan het convenant.

Het was ingewikkeld om de overdracht van verantwoordelijkheden zó vast te leggen dat de belangen van alle betrokken partijen duidelijk en correct zijn vastgelegd, maar dat ook de veiligheid van de patiënt optimaal geborgd blijft. Op 10 juni 2015 heeft de formele ondertekening plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Wij zien dit als een belangrijke stap gezet in de samenwerking in de keten en de borging van patiëntveiligheid.

 

 

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 02 Medewerkers

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel