Digitaal jaarverslag 2015

RAV IJsselland

RAV IJsselland

01 leiderschap

01 Landelijke ontwikkelingen

WET AMBULANCEZORG

Het zag er lang naar uit dat de ingangsdatum van de nieuwe wet Ambulancezorg onveranderd zou blijven, namelijk 1 januari 2018. Het is de vraag of dit haalbaar is.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd medio 2015 de voorkeur uitgesproken voor de verkenning van twee andere scenario’s:

1. Vergunningverlening via aanbesteding door de minister van VWS;
2. Inkoop van zorg, al dan niet via aanbesteding door de zorgverzekeraars.

Nog geen duidelijkheid                                                                                               

Omdat een nieuw Programma van Eisen niet beschikbaar was, is in 2015 verder gewerkt aan de hand van een eerder Plan van Eisen. Eind 2015 had de minister haar keuze nog niet gemaakt. In 2016 zal blijken of de aangekondigde ingangsdatum van 1 januari 2018 nog realistisch is. De nieuwe wet zal ook voor RAV IJsselland duidelijkheid verschaffen over de landelijke visie en doelen in de ambulancezorg van de toekomst.  

 PROJECT LANDELIJKE MELDKAMER

In 2015 is de voortgang van het plan, om landelijk tot tien grote meldkamers te komen voor politie, brandweer en ambulancezorg, tegen het licht gehouden. Uit een zogeheten gateway review is op te maken dat het plan van aanpak moet worden bijgesteld. RAV IJsselland en vijf RAV-collega’s hebben een visie op een toekomstig zorgcoördinatiecentrum zorg ingebracht bij het Landelijk Meldkamer Overleg.

Verder ontwikkelen                                                                                                          

Kern van die visie is dat de ambulancezorg deel uitmaakt van de zorgketen. Daarbinnen willen de RAV-organisaties verder blijven ontwikkelen. Of er in 2016 al duidelijkheid komt voor medewerkers van de huidige meldkamer, moet worden afgewacht.

 

02 Samenwerkingsverbanden 2015

RAV IJSSELLAND EN AMBULANCE OOST VERDER ALS GOEDE BUREN

Een aantal jaren is geprobeerd om de samenwerking tussen RAV IJsselland en Ambulance Oost te formaliseren. Gedacht werd aan ofwel een fusie ofwel een lichtere vorm van samenwerking. Door allerlei oorzaken is het proces gaandeweg verschoven van inhoudelijke argumenten naar een juridisch geschil over de toepassing van de Wet op ondernemingsraden. Ondanks alle pogingen om tot oplossingen te komen, is eind 2015 uiteindelijk besloten de samenwerking volledig te beëindigen. RAV IJsselland en Ambulance Oost gaan als goede buren verder en blijven dezelfde directie houden.

 


36 IDEEËN OVER DE TOEKOMST VAN AMBULANCEZORG


In het jaar 2015 hebben de zeven partners in Axira een verkenning gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de ambulancezorg in een veranderende omgeving. Die verkenning leidde tot een opbrengst van 36 ideeën, samengebracht in een animatie.

Alle ideeën tezamen vormen een toekomstvisie waarover de Axira-partners binnen de eigen organisatie de dialoog kunnen aangaan met medewerkers, zorg(keten)partners en met landelijke partijen.

 

REGIONALE SAMENWERKING VOOR BETERE PATIËNTENZORG

Ook in 2015 werkte RAV IJsselland intensief samen met partners in de regio om de (acute) zorg voor patiënten te verbeteren. Steeds meer initiatieven leiden tot een snellere en betere behandeling van patiënten met een acute aandoening. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is hierbij een belangrijk platform waar alle zorgpartijen elkaar treffen, afspraken maken en kijken naar de toekomst
klik hier voor het jaarverslag van Netwerk Acute Zorg.

Ketenafspraken met huisartsen
In de keten van zorg, waar de meldkamer en rijdienst onderdeel van uitmaken, zijn de overdrachtsmomenten de meest kwetsbare schakels. Om deze overdrachten zo goed mogelijk te borgen, is er om te beginnen in de MON-regio een convenant afgesloten tussen de ambulancediensten en de huisartsenposten. Er is ruim een jaar gewerkt aan het convenant.

Het was ingewikkeld om de overdracht van verantwoordelijkheden zó vast te leggen dat de belangen van alle betrokken partijen duidelijk en correct zijn vastgelegd, maar dat ook de veiligheid van de patiënt optimaal geborgd blijft. Op 10 juni 2015 heeft de formele ondertekening plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Wij zien dit als een belangrijke stap gezet in de samenwerking in de keten en de borging van patiëntveiligheid.

 

 

 

02 Medewerkers

01 Bevordering gezondheid


GEZONDHEIDSADVIES VOOR AMBULANCEMEDEWERKERS    De ergocoaches zijn ook dit jaar weer actief geweest.
 

 • Matrassentest: voorlichting gekregen, blinde test gedaan en advies
  gegeven
 • Aandacht voor werkomstandigheden kantoormedewerkers: pilot met
  ergonomische bureaustoelen, fietsstoel, swopper en hooglaagbureaus
 • Deelname in project Autopulse voor de juiste plek in de ambulance
 • Nieuwe tassen VTA, dit scheelt 7 kilo gewicht
 • Betrokken bij projectgroep Duurzame inzetbaarheid
   

 

02 Bevordering deskundigheid

Vakbekwaamheid vergroten

Binnen RAV IJsselland hebben we vakbekwaamheid hoog in het vaandel staan. Vakbekwaamheid kan op veel manieren verkregen, behouden en uitgebreid worden. Opleiden en scholingen maken daar zeker onderdeel vanuit. Binnen de hieronder getoonde tabel kan een overzicht gevonden worden van de opleidingen (initieel en post-initieel) die door de medewerkers van onze ambulancedienst in 2015 zijn gevolgd.

Kwaliteit laten zien

Sinds 2011 hebben we als RAV IJsselland een overeenkomst met Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN). Voor iedereen uit de rijdienst is het lidmaatschap aangevraagd van deze vereniging en worden medewerkers ingeschreven in het register voor de zorgprofessionals dan wel het kwaliteitsregister.

In deze registers kunnen medewerkers aantoonbaar maken wat zij hebben gedaan om hun eigen deskundigheid te bevorderen. We vinden dit als ambulancedienst van groot belang en hebben dan ook een link gelegd met inschrijven in deze registers en de bekwaamheidsverklaringen.

In onderstaande tabel kan cijfermateriaal gevonden worden ten aanzien van de huidige stand van zaken ten aanzien van de opgevoerde scholingen die in het afgelopen jaar zijn gevolgd.

03 Cao

CAO-ACTIES EN WERKONDERBREKING

Acties voor een betere collectieve arbeidsovereenkomst (cao) troffen ook RAV Ijsselland. Met werkonderbrekingen en het niet afhandelen van de administratie, waardoor facturering niet kon plaatsvinden, steunden medewerkers van RAV Ijsselland de inzet van de vakbonden. Uiteindelijk werd er toch een akkoord bereikt waar iedereen mee instemde op maandag 23 november 2015. De vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn lieten toen weten dat een meerderheid van hun achterban voor het akkoord had gestemd. Ook de werkgevers (de leden van AZN) keurden het onderhandelingsakkoord goed.

 

 

 

04 Verbetering dienstroosters

 


NIEUW ROOSTERPROGRAMMA

Begin 2015 is afscheid genomen van het vertrouwde Roosterweb. RAV IJsselland is overgestapt op Intus. Die overgang was wennen voor alle betrokken medewerkers, maar in de loop van het jaar raakten zij beter vertrouwd met Intus. Door de combinatie van de pilot Zelf roosteren en het gebruik van reguliere roosters ontstond tijdelijk extra werkdruk voor de roosterplanners.

 


ZELF ROOSTEREN

In 2014 was een pilot gestart met het zelf roosteren in cluster Midden en ZAB/VTA. Verwacht wordt dat begin 2016 een definitief besluit wordt genomen.

.

05 Bijzonderheden

 Afscheid Mineke van Halen

In verband met het afscheid van Mineke van Halen is er een receptie gehouden op vrijdag 29 mei in het IJsseldelta Stadion in Zwolle

 AFSCHEID Andries Westhuis

Op 12 februari is Andries verrast met een afscheidsreceptie met zijn team van de locatie Kampen

 GETALLEN

 

 

OVERLEDEN

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 april is Steven Vis overleden, hij heeft gewerkt als verpleegkundige in diverse clusters en op de meldkamer. Johan Veuger is overleden op 10 oktober. Hij is jarenlang werkzaam geweest als ambulancechauffeur in cluster Midden en heeft zich jaren ingezet voor de ondernemingsraad. 

03 Strategie en beleid

01 Kwaliteitsmanagement


 


CERTIFICATIE HKZ

 

De certificerende organisatie Kiwa heeft de RAV in juni en in augustus ge-audit. Men kwam tot de conclusies dat het veiligheidsmanagementsysteem goed is geborgd en geïmplementeerd. Er wordt professioneel gehandeld, zowel op de meldkamer als bij de rijdende dienst. Het beleid is gericht op een stabiele vormgeving van de organisatie en op samenwerking om te komen tot de beste patiëntenzorg. 
 


PATIËNTVEILIGHEID
 

Aan de patiëntveiligheid is door RAV IJsselland in de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Daardoor zijn medewerkers zich nog meer bewust van het belang van veiligheid in de zorgverlening. Zij hebben sindsdien extra zorg voor kwetsbare patiënten zoals ouderen. Ook het preventief bespreken van de risico’s die kleven aan de invoering van nieuwe processen, protocollen of producten leidt over het algemeen tot minder incidenten en fouten. Daardoor raken medewerkers ook sterker betrokken bij de veiligheid in het algemeen.

De uitdaging voor de komende periode is het delen van lokale ervaringen en best practices in een breder verband: met de regionale ketenpartners en de landelijke ambulancesector. Zo kan, ook bij RAV IJsselland, de patiëntveiligheid verder worden vergroot.

 


INFORMATIEBEVEILIGING


Medewerkers van RAV IJsselland hebben te maken met vertrouwelijke informatie. Onzorgvuldige omgang met deze informatie kan schadelijk zijn voor de patiënt en RAV IJsselland. Daarom is in 2015 gestart met het project Informatiebeveiliging.g.

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Aan de hand van een proefaudit volgens de norm NEN 7510 is een gedreven projectwerkgroep binnen RAV IJsselland aan de slag te gaan.

 


PRESTATIE INDICATOREN ZORG 

Ambulancezorg Nederland heeft de ambitie uitgesproken om de focus te verleggen naar meer transparantie over de geleverde zorg.

Deelname RAV IJsselland
In de afgelopen jaren is een set van zeven prestatie-indicatoren ontwikkeld. Tijdens deze ontwikkelfase was ook RAV IJsselland betrokken. Zo voerde onze organisatie als inhoudsdeskundige een nulmeting uit, ook vanwege de inbedding van de indicatoren van het MI-traject (Management Informatie) in de toekomst.

Aanlevering resultaten prestatie-indicatoren
De nulmeting werd uitgevoerd op basis van registraties van medewerkers, met gegevens uit het huidige bronsysteem. Met behulp van business intelligence software was het mogelijk om de noodzakelijke gegevens vanuit verschillende bronnen te destilleren. Met deze gegevens kon RAV IJsselland de gevraagde resultaten voor de zeven vastgestelde prestatie indicatoren aanleveren.

04 Middelen

01 Huisvesting

Verhuizing post Balkbrug

Vanaf 11 juni heeft de post Balkbrug (04-152) de post Ommen als uitvalsbasis.  Het huurcontract van de post in Balkbrug is niet verlengd, o.a. omdat het pand niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Dit wordt versterkt door regelmatige stankoverlast vanwege ongedierte. In Ommen heeft de voormalige verblijfsruimte een opknapbeurt gehad.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er met regelmaat VWS gestaan moet worden in de regio Balkbrug-Dedemsvaart. Met de brandweer van Dedemsvaart is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van hun kazerne. Er wordt een alternatief gezocht in de omgeving Balkbrug-Dedemsvaart. De huisvesting is in 2016 gerealiseerd.

02 Hartslag nu

VERBETERDE APP VOOR NAUWKEURIGE LOCATIE-ALARMERING

HartslagNu is een initiatief van Ambulance Oost en de Axira-partners. Doel is het versnellen van de reanimatie van mensen met hartfalen. In 2015 is de nieuwe, verbeterde app van HartslagNu geïntroduceerd.

Nieuw: sms naar burgerhulpverleners
Nieuw is de mogelijkheid om een sms-bericht naar burgerhulpverleners te sturen die zich in de nabije omgeving van de patiënt begeven. In de oude situatie keek het systeem alleen naar het door de burgerhulpverlener aangegeven woon- en werkadres. Dat werkte niet altijd goed, want wie in Groningen woont maar op het moment van de melding in Amsterdam was, kon niet van betekenis zijn.

Verbeterde communicatie via smartphone
Het nieuwe systeem is gekoppeld aan de telefoon en daarmee aan de verblijfplaats van de burgerhulpverlening. Een inwoner van Maastricht die op enig moment in Alkmaar is, wordt gealarmeerd wanneer er op zes minuten afstand van hem of haar een melding is. De juiste route naar het slachtoffer of het AED wordt automatisch vertoond op het beeldscherm van zijn of haar smartphone.

Meer informatie: http://www.hartslagnu.nl/

 

03 Inrichting ambulances

 

SPECIALE AMBULANCE VANWEGE EBOLA

Hoewel begin 2015 de dreiging van het ebolavirus afnam, bleef RAV IJsselland gericht op het treffen van voorbereidingen. Zo werd een bestaande ambulance aangepast om het veilig vervoeren van patiënten met een (verdenking van) infectieziekte A te waarborgen. De aanpassing betrof het minimaliseren van materialen, het aanbrengen van een speciale vloer die goed kan worden gereinigd, het afsluiten van het voor- en achtercompartiment en het scheiden van verwarming en airco in deze compartimenten.

 


MET AUTOPULSE CONSTANT HOGE KWALITEIT HARTMASSAGE

Voor alle ambulances van RAV IJsselland is een nieuw mechanisch hulpmiddel aangeschaft dat hartmassage kan uitvoeren: de autopulse. De verwachting is dat de kwaliteit van de hartmassage, al rijdend in de ambulance en over een langere periode, van constantere kwaliteit zal zijn. De invoering van de autopulse vraagt de nodige aandacht en introductie onder de ambulanceteams. Voor 2016 staat scholing in het gebruik van het hartmassageapparaat op het programma.

04 Zorgambulance bestaat 5 jaar

5 Jaar zorgambulance

15 mei 2015 bestond de zorgambulance binnen RAV IJsselland vijf jaar. Op deze dag werd ook de nieuwe zorgambulance gepresenteerd.

De zorgambulance is speciaal ontwikkeld voor laagcomplex, planbaar (besteld) ambulance vervoer.

Comfort en persoonlijke aandacht voor de patiënt staat centraal. In het voertuig komt dit onder andere tot uiting door een goed zicht naar buiten en doordat zowel de zorgambulancebegeleider als een familielid naast de patiënt liggend op de brancard plaats kan nemen. Er veel ruimte voor persoonlijke aandacht van de patiënt.

Volgens landelijke inzetcriteria bepaalt de centralist van de meldkamer, welke patiënt vervoerd mag worden met de zorgambulance. Deze inzetcriteria is voortdurend aan ontwikkelingen onderhevig. Medewerkers van de zorgambulance beschikken allemaal over een zorgopleiding op MBO niveau. Aanvullend krijgen zij een gedegen opleiding binnen RAV IJsselland.

 

05 Processen

01 Melding kindermishandeling en huiselijk geweld

MELDING SIGNALEN BIJ VEILIG THUIS IJSSELLAND

In januari 2015 is in de regio IJsselland een nieuw advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling gestart: Veilig Thuis IJsselland. Ook medewerkers van RAV IJsselland werken samen met dit meldpunt. Tijdens hun werk komen zij soms in huiselijke situatie terecht waarbij er aanwijzingen zijn voor verdenking van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Die signalen geven zij door aan Veilig Thuis IJsselland.

 

.

02 Trainingsunit SMART

03 Trainingsunit SMART

RAV IJsselland en Ambulance Oost hebben gedurende enkele jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een Simulated Mobile Ambulance Resource (SMART) trainingsunit. In 2015 werd hier verder aan gewerkt. Zo werden praktijkinstructeurs opgeleid tot EUSIM-simulator instructeurs en werd hardware en software (simulatiepoppen en videosimulatie programmatuur) aangeschaft.

De voorbereidingen zijn per eind 2015 afgerond. In 2016 wordt de SMART-trainingsunit operationeel en in gebruik genomen door beide ambulance-organisaties.
 

03 Onderzoek

Early βami onderzoek

 

Eind 2015 komt een einde aan het Early βami onderzoek wat in samenwerking met Isala gedaan werd. In dit Europese multicentre onderzoek bij patiënten met een hartinfarct werden uiteindelijk 681 patiënten geïncludeerd. RAV IJsselland was met 267 patiënten de ambulancedienst met het grootst aantal geïncludeerde patiënten.

Na het beëindigen van dit onderzoek komt (voorlopig) een einde aan een bijna onafgebroken periode sinds eind jaren ’90 waarin RAV IJsselland participeerde in onderzoek om de zorg voor patiënten met een hartinfarct steeds verder te optimaliseren.

Walk of Fame Hanzehogeschool

Na het winnen van de Joke Mintjes Award van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) in 2014 voor het onderzoek ‘Triage van pijn op de borst en uitsluiten van ACS in de ambulancezorg door de HEART-score en high sensitive Troponine T’ wordt hij hiervoor bij de Hanzehogeschool in Groningen ook nog eens extra onderscheiden met een plaats op de ‘Walk of Fame’ van deze Hogeschool.

Klik hier voor meer informatie


 

ESC Congres 2015 in Londen

Dat RAV IJsselland participeert in bijzonder en innovatief onderzoek blijkt uit het feit dat vanuit vele duizenden inzendingen het abstract van Rudolf Tolsma uitgekozen werd voor mondelinge presentatie op het ESC Congres in Londen en daarmee tevens genomineerd voor de ‘Nursing and Allied Health Professionals Investigator Award’. Het abstract met als titel ‘Can ambulance nurses adequately risk stratify patients with chest pain? A comparison between pre-hospital (ambulance) and hospital (ER) chest pain triage, using the HEART score’ heeft dit onderzoek en daarmee RAV IJsselland internationaal op de (wetenschaps)kaart gezet!

 

Pre-hospitale acute stroke screening met de Zwolse Ambulance Stroke Screen lijst

Pre-hospitale stroke screening door ambulanceverpleegkundigen wordt in Nederland gedaan met de FAST-test. De FAST-test heeft een hoge sensitiviteit maar een zeer lage specificiteit. De FAST-test blijkt niet voldoende te zijn om patiënten die verdacht worden van een beroerte op een juiste wijze te onderzoeken. Met deze informatie is de Zwolse Ambulance Stroke Screening (ZASS) ontwikkeld. In deze studie werd onderzocht in welke mate het gebruik van de ZASS, vergeleken met de FAST-test de pre-hospitale neuro screening verbetert bij patiënten die verdacht worden van een beroerte. Daarnaast is onderzocht of de exclusie items van de ZASS van voorspellende waarde zijn voor het pre-hospitaal excluderen van rtPA behandeling.

In dit prospectief cohortonderzoek werd bij patiënten met een verdenking van een beroerte een ZASS formulier ingevuld. Via statusonderzoek werd bepaald wat de uiteindelijke diagnose en behandeling is geweest.

Er werden 53 ZASS lijsten geanalyseerd. 39 patiënten maakten daadwerkelijk een ICVA of TIA door. Hiervan waren 4 patiënten met een herseninfarct en 1 patiënt met een TIA ingestuurd met een negatieve FAST-test. Geen van de 4 ICVA gediagnosticeerde patiënten is behandeld met rtPA. De exclusie items voor rtPA van de ZASS, zijn in dit cohort niet veel voorkomende items gebleken.

Verdere prospectieve validatie studies zijn nodig om de sensitiviteit en specificiteit van de ZASS te kunnen bepalen.

Het onderzoek toont aan dat het gebruik van de ZASS, in vergelijking met de FAST-test de pre-hospitale neuroscreening doet verbeteren bij patiënten die verdacht worden van een beroerte.

 

Reanimatie Onderzoek in IJsselland

Al jaren wordt er binnen RAV IJsselland onderzoek naar reanimaties gedaan. Als afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist (2006-2008) zijn alle reanimaties die in 2005 in het verzorgingsgebied van de RAV IJsselland plaats vonden in kaart gebracht.

Het belang van herkenning en vroegtijdig opstarten van de reanimatie kwam hier al naar voren evenals het belang van vroegtijdig defibrilleren. Destijds was er echter nog geen sprake van het regelmatig georganiseerd inzetten van AED’s .In 2008 is hierop een vervolg onderzoek gedaan. Opnieuw werd het belang van vroegtijdige herkenning en opstarten van de reanimatie aangetoond. Incidenteel zagen we het gebruik van AED’s met goede resultaten. Wat opmerkelijk was dat er een toename van ROSC was waar te nemen, mogelijk door de aangepaste richtlijnen maar dat diende nader onderzoek te bevestigen. Helaas heeft hierna het project door verschillende oorzaken stil gelegen en kwam pas in 2012 een vervolg. 


Sinds in 2012 het georganiseerd inzetten van AED’s een enorme vlucht heeft genomen (HartslagNU, politie, huisartsen, burgers) worden alle reanimaties die in het verzorgingsgebied van de RAV IJsselland plaats vinden in kaart gebracht door twee medewerkers van RAV IJsselland. Niet alleen proberen zij in beeld te krijgen wat de invloed hiervan is op het ontstaan van ROSC, ook andere factoren worden bekeken zoals de vroegtijdige herkenning en opstarten van de BLS. Uiteraard wordt naast de burgerhulpverlening ook de ambulance inzet /ALS meegenomen en aan de hand van gegevens uit EDAZ en de Corpuls geanalyseerd. Dit alles levert een schat aan waardevolle data op over het verloop van de reanimatie.

Om de data professioneel te kunnen registreren en analyseren is samenwerking gezocht met de maatschap cardiologie van Isala en onderzoeksbureau Diagram. Bij Diagram is een database aangemaakt waar al onze gegevens worden ondergebracht. Vanuit de Isala worden de gegevens aangevuld met de klinische gegevens van de patiënten die zijn opgenomen na een reanimatie. Hierdoor ontstaat een totaal beeld van het overlevingspercentage en de kwaliteit van leven na een reanimatie (Out of Hospital Cardiac Arrest - OHCA). Overige ziekenhuizen in de regio IJsselland worden benaderd om mee te doen en gegevens aan te leveren bij Diagram om het beeld compleet te maken. De database geeft veel informatie en uiteraard gaan we door met verzamelen.

 

Reanimatie nabespreking

Tijdens het in kaart brengen van de reanimaties voor het onderzoek kwamen een aantal zaken aan het licht. Het bleek niet altijd mogelijk om alleen vanaf papier een reanimatie goed in beeld te krijgen. Wat ontbrak was het verhaal en de toelichting van het ambulanceteam dat ter plaatse was geweest.
Uit de analyses van de reanimaties over 2012 en 2013 bleek dat er vaak sprake was van wisselende snelheid van de compressies, wisselende diepte en frequente onderbrekingen die vragen opriepen over de specifieke omstandigheden gedurende de reanimatie.

Begin 2015 zijn de twee medewerkers namens de RAV IJsselland bij Ambulancezorg Amsterdam geweest waar alle reanimaties nabesproken worden. Dit wordt gedaan door een ervaren en ‘gedragen’ collega ACH en AVP. De ritten werden bij voorkeur binnen 2 dagen nabesproken omdat details dan nog helder voor ogen stonden, het leereffect was optimaal. De uitdraai van de gehele hulpverlening (monitor)en verslaglegging werd gebruikt als leidraad. Ritnabespreking met alleen een feedbackformulier werd als onvoldoende ervaren. Het verhaal vertellen werd in Amsterdam als essentieel en zeer positief ervaren: er was aantoonbaar sprake van een kwaliteitsverbetering van de reanimaties.

De Amsterdamse ervaring is in lijn met hetgeen de richtlijn NRR (2010) stelt: Houd na de reanimatie een nabespreking met het team, zodat iedereen in een opbouwende omgeving zijn opmerkingen kan uiten en zijn klinische vaardigheden kan evalueren. Op dit moment wordt nagedacht over een vorm van nabespreken binnen RAV IJsselland. Streven is om hier begin 2016 mee te beginnen.

06 Waardering

01 Waardering klanten en partners

Klachtenbehandeling

In 2015 zijn er door RAV IJsselland 13 klachten ontvangen. Deze klachten zijn door bemiddeling van de interne klachtenfunctionaris naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen klachten behandeld door de onafhankelijke externe klachtencommissie. Het jaarverslag van de klachtencommissie van 2015 leest u hier

Het is van belang dat het indienen van een klacht laagdrempelig is, daartoe hebben wij op onze website een digitaal klachtenformulier aangemaakt. De klager kan zijn/haar gegevens achterlaten met daarbij een omschrijving van de klacht.”

02 Waardering medewerkers

Personeelsvereniging Ravioli

Personeelsvereniging Ravioli heeft in 2015 diverse activiteiten georganiseerd. 

03 Waardering maatschappij

veiligheidsdag 


Op zaterdag 15 augustus vond de jaarlijkse veiligheidsdag plaats. Tijdens deze dag zullen ambulance, brandweer, politie en vele andere organisaties in de keten laten zien waar zij voor staan en wat hun taken zijn.

Kijk voor informatie over deze dag de nieuwsbrief veiligheidsdag 2015

07 Eindresultaten

01 Prestaties

 

02 Financieel