Jaarverslag 2015

03 Onderzoek

Early βami onderzoek

 

Eind 2015 komt een einde aan het Early βami onderzoek wat in samenwerking met Isala gedaan werd. In dit Europese multicentre onderzoek bij patiënten met een hartinfarct werden uiteindelijk 681 patiënten geïncludeerd. RAV IJsselland was met 267 patiënten de ambulancedienst met het grootst aantal geïncludeerde patiënten.

Na het beëindigen van dit onderzoek komt (voorlopig) een einde aan een bijna onafgebroken periode sinds eind jaren ’90 waarin RAV IJsselland participeerde in onderzoek om de zorg voor patiënten met een hartinfarct steeds verder te optimaliseren.

Walk of Fame Hanzehogeschool

Na het winnen van de Joke Mintjes Award van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) in 2014 voor het onderzoek ‘Triage van pijn op de borst en uitsluiten van ACS in de ambulancezorg door de HEART-score en high sensitive Troponine T’ wordt hij hiervoor bij de Hanzehogeschool in Groningen ook nog eens extra onderscheiden met een plaats op de ‘Walk of Fame’ van deze Hogeschool.

Klik hier voor meer informatie


 

ESC Congres 2015 in Londen

Dat RAV IJsselland participeert in bijzonder en innovatief onderzoek blijkt uit het feit dat vanuit vele duizenden inzendingen het abstract van Rudolf Tolsma uitgekozen werd voor mondelinge presentatie op het ESC Congres in Londen en daarmee tevens genomineerd voor de ‘Nursing and Allied Health Professionals Investigator Award’. Het abstract met als titel ‘Can ambulance nurses adequately risk stratify patients with chest pain? A comparison between pre-hospital (ambulance) and hospital (ER) chest pain triage, using the HEART score’ heeft dit onderzoek en daarmee RAV IJsselland internationaal op de (wetenschaps)kaart gezet!

 

Pre-hospitale acute stroke screening met de Zwolse Ambulance Stroke Screen lijst

Pre-hospitale stroke screening door ambulanceverpleegkundigen wordt in Nederland gedaan met de FAST-test. De FAST-test heeft een hoge sensitiviteit maar een zeer lage specificiteit. De FAST-test blijkt niet voldoende te zijn om patiënten die verdacht worden van een beroerte op een juiste wijze te onderzoeken. Met deze informatie is de Zwolse Ambulance Stroke Screening (ZASS) ontwikkeld. In deze studie werd onderzocht in welke mate het gebruik van de ZASS, vergeleken met de FAST-test de pre-hospitale neuro screening verbetert bij patiënten die verdacht worden van een beroerte. Daarnaast is onderzocht of de exclusie items van de ZASS van voorspellende waarde zijn voor het pre-hospitaal excluderen van rtPA behandeling.

In dit prospectief cohortonderzoek werd bij patiënten met een verdenking van een beroerte een ZASS formulier ingevuld. Via statusonderzoek werd bepaald wat de uiteindelijke diagnose en behandeling is geweest.

Er werden 53 ZASS lijsten geanalyseerd. 39 patiënten maakten daadwerkelijk een ICVA of TIA door. Hiervan waren 4 patiënten met een herseninfarct en 1 patiënt met een TIA ingestuurd met een negatieve FAST-test. Geen van de 4 ICVA gediagnosticeerde patiënten is behandeld met rtPA. De exclusie items voor rtPA van de ZASS, zijn in dit cohort niet veel voorkomende items gebleken.

Verdere prospectieve validatie studies zijn nodig om de sensitiviteit en specificiteit van de ZASS te kunnen bepalen.

Het onderzoek toont aan dat het gebruik van de ZASS, in vergelijking met de FAST-test de pre-hospitale neuroscreening doet verbeteren bij patiënten die verdacht worden van een beroerte.

 

Reanimatie Onderzoek in IJsselland

Al jaren wordt er binnen RAV IJsselland onderzoek naar reanimaties gedaan. Als afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist (2006-2008) zijn alle reanimaties die in 2005 in het verzorgingsgebied van de RAV IJsselland plaats vonden in kaart gebracht.

Het belang van herkenning en vroegtijdig opstarten van de reanimatie kwam hier al naar voren evenals het belang van vroegtijdig defibrilleren. Destijds was er echter nog geen sprake van het regelmatig georganiseerd inzetten van AED’s .In 2008 is hierop een vervolg onderzoek gedaan. Opnieuw werd het belang van vroegtijdige herkenning en opstarten van de reanimatie aangetoond. Incidenteel zagen we het gebruik van AED’s met goede resultaten. Wat opmerkelijk was dat er een toename van ROSC was waar te nemen, mogelijk door de aangepaste richtlijnen maar dat diende nader onderzoek te bevestigen. Helaas heeft hierna het project door verschillende oorzaken stil gelegen en kwam pas in 2012 een vervolg. 


Sinds in 2012 het georganiseerd inzetten van AED’s een enorme vlucht heeft genomen (HartslagNU, politie, huisartsen, burgers) worden alle reanimaties die in het verzorgingsgebied van de RAV IJsselland plaats vinden in kaart gebracht door twee medewerkers van RAV IJsselland. Niet alleen proberen zij in beeld te krijgen wat de invloed hiervan is op het ontstaan van ROSC, ook andere factoren worden bekeken zoals de vroegtijdige herkenning en opstarten van de BLS. Uiteraard wordt naast de burgerhulpverlening ook de ambulance inzet /ALS meegenomen en aan de hand van gegevens uit EDAZ en de Corpuls geanalyseerd. Dit alles levert een schat aan waardevolle data op over het verloop van de reanimatie.

Om de data professioneel te kunnen registreren en analyseren is samenwerking gezocht met de maatschap cardiologie van Isala en onderzoeksbureau Diagram. Bij Diagram is een database aangemaakt waar al onze gegevens worden ondergebracht. Vanuit de Isala worden de gegevens aangevuld met de klinische gegevens van de patiënten die zijn opgenomen na een reanimatie. Hierdoor ontstaat een totaal beeld van het overlevingspercentage en de kwaliteit van leven na een reanimatie (Out of Hospital Cardiac Arrest - OHCA). Overige ziekenhuizen in de regio IJsselland worden benaderd om mee te doen en gegevens aan te leveren bij Diagram om het beeld compleet te maken. De database geeft veel informatie en uiteraard gaan we door met verzamelen.

 

Reanimatie nabespreking

Tijdens het in kaart brengen van de reanimaties voor het onderzoek kwamen een aantal zaken aan het licht. Het bleek niet altijd mogelijk om alleen vanaf papier een reanimatie goed in beeld te krijgen. Wat ontbrak was het verhaal en de toelichting van het ambulanceteam dat ter plaatse was geweest.
Uit de analyses van de reanimaties over 2012 en 2013 bleek dat er vaak sprake was van wisselende snelheid van de compressies, wisselende diepte en frequente onderbrekingen die vragen opriepen over de specifieke omstandigheden gedurende de reanimatie.

Begin 2015 zijn de twee medewerkers namens de RAV IJsselland bij Ambulancezorg Amsterdam geweest waar alle reanimaties nabesproken worden. Dit wordt gedaan door een ervaren en ‘gedragen’ collega ACH en AVP. De ritten werden bij voorkeur binnen 2 dagen nabesproken omdat details dan nog helder voor ogen stonden, het leereffect was optimaal. De uitdraai van de gehele hulpverlening (monitor)en verslaglegging werd gebruikt als leidraad. Ritnabespreking met alleen een feedbackformulier werd als onvoldoende ervaren. Het verhaal vertellen werd in Amsterdam als essentieel en zeer positief ervaren: er was aantoonbaar sprake van een kwaliteitsverbetering van de reanimaties.

De Amsterdamse ervaring is in lijn met hetgeen de richtlijn NRR (2010) stelt: Houd na de reanimatie een nabespreking met het team, zodat iedereen in een opbouwende omgeving zijn opmerkingen kan uiten en zijn klinische vaardigheden kan evalueren. Op dit moment wordt nagedacht over een vorm van nabespreken binnen RAV IJsselland. Streven is om hier begin 2016 mee te beginnen.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 06 Waardering

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel