Jaarverslag 2015

01 Kwaliteitsmanagement


 


CERTIFICATIE HKZ

 

De certificerende organisatie Kiwa heeft de RAV in juni en in augustus ge-audit. Men kwam tot de conclusies dat het veiligheidsmanagementsysteem goed is geborgd en geïmplementeerd. Er wordt professioneel gehandeld, zowel op de meldkamer als bij de rijdende dienst. Het beleid is gericht op een stabiele vormgeving van de organisatie en op samenwerking om te komen tot de beste patiëntenzorg. 
 


PATIËNTVEILIGHEID
 

Aan de patiëntveiligheid is door RAV IJsselland in de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Daardoor zijn medewerkers zich nog meer bewust van het belang van veiligheid in de zorgverlening. Zij hebben sindsdien extra zorg voor kwetsbare patiënten zoals ouderen. Ook het preventief bespreken van de risico’s die kleven aan de invoering van nieuwe processen, protocollen of producten leidt over het algemeen tot minder incidenten en fouten. Daardoor raken medewerkers ook sterker betrokken bij de veiligheid in het algemeen.

De uitdaging voor de komende periode is het delen van lokale ervaringen en best practices in een breder verband: met de regionale ketenpartners en de landelijke ambulancesector. Zo kan, ook bij RAV IJsselland, de patiëntveiligheid verder worden vergroot.

 


INFORMATIEBEVEILIGING


Medewerkers van RAV IJsselland hebben te maken met vertrouwelijke informatie. Onzorgvuldige omgang met deze informatie kan schadelijk zijn voor de patiënt en RAV IJsselland. Daarom is in 2015 gestart met het project Informatiebeveiliging.g.

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Aan de hand van een proefaudit volgens de norm NEN 7510 is een gedreven projectwerkgroep binnen RAV IJsselland aan de slag te gaan.

 


PRESTATIE INDICATOREN ZORG 

Ambulancezorg Nederland heeft de ambitie uitgesproken om de focus te verleggen naar meer transparantie over de geleverde zorg.

Deelname RAV IJsselland
In de afgelopen jaren is een set van zeven prestatie-indicatoren ontwikkeld. Tijdens deze ontwikkelfase was ook RAV IJsselland betrokken. Zo voerde onze organisatie als inhoudsdeskundige een nulmeting uit, ook vanwege de inbedding van de indicatoren van het MI-traject (Management Informatie) in de toekomst.

Aanlevering resultaten prestatie-indicatoren
De nulmeting werd uitgevoerd op basis van registraties van medewerkers, met gegevens uit het huidige bronsysteem. Met behulp van business intelligence software was het mogelijk om de noodzakelijke gegevens vanuit verschillende bronnen te destilleren. Met deze gegevens kon RAV IJsselland de gevraagde resultaten voor de zeven vastgestelde prestatie indicatoren aanleveren.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 04 Middelen

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel